Facebook
RSS
Print

Euroopa Liidu toiduabi jagamine toimetulekuraskustes inimestele on alanud

14.04.2015

Esimene toiduabi jagamine uuest Euroopa Liidu abifondist algab juba lähipäevadel. Eestis saab toidupaki ligi 20 000 toimetulekuraskustes inimest.


Loe veel

Alates jaanuarist tõuseb vajaduspõhise peretoetuse suurus

29.12.2014

Alates 2015. aastast tõuseb vajaduspõhise peretoetuse suurus 45 euroni kuus ühe lapsega perele ning 90 euroni kuus kahe ja enama lapsega perele (seni lõpuni 9,59 eurot kuus ühe lapsega perele ja 19,18 eurot kuus kahe ja enama lapsega perele).

Vajaduspõhine peretoetus on toetus, mida makstakse allpool vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiiri elavatele lastega perekondadele, samuti toimetulekutoetust saavatele lastega perekondadele. Vajaduspõhist peretoetust määrab ja maksab vallavalitsuse sotsiaal-ja tervishoiuamet riigieelarvelistest vahenditest. Toetust makstakse üksnes nende perekonda kuuluvate laste eest, kelle kohta makstakse pereliikmele lapsetoetust riiklike peretoetuste seaduse alusel. 

Täpsem info http://www.sm.ee/et/vajaduspohine-peretoetus
või vallavalitsuse sotsiaaltööspetsialistilt: Eldi at viimsivv dot ee tel 6028825.

Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise uus kord

05.05.2014

Alates 1 maist hakkas kehtima Viimsi valla eelarveliste sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise korra uus redaktsioon (vastu võetud 11.03.2014 Vallavolikogu määrusega nr 7) Korra uuendamise eesmärk oli täpsustada ning kaasajastada Viimsi valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuse määramise ja maksmise tingimusi ning korda toetudes rakendatavale praktikale. Eelnõuga ei muudetud oluliselt toetuste tingimusi, vajadusel on tingimusi lihtsustatud ning täpsustatud ning lisatud vajalikud toetused. Üheks oluliseks muutuseks mis lihtsustuseks on see, et alates 1. maist 2014 ei ole enam vaja esitada sünnitoetuse teise osa saamiseks avaldust. Sünnitoetuse II osa kantakse lapse 1 aastaseks saamise kuul üle sünni järgselt tehtud toetuse avaldusel olnud arveldusarvele tingimusel, et lapse mõlemad vanemad on järjepidevalt olnud Viimsi valla elanike registris. Juhul kui sünnitoetuse teine osa soovitakse kanda mõnele teisele arveldusarvele siis tuleb sellest vallavalitsust teavitada enne lapse aastaseks saamist (§ 9 lg 4).

Korda on lisatud toetuse liigid mida seni pikema aja jooksul, nõudluse pideva kasvu tingimustes, on määratud ja makstud kehtiva eelarve piires sotsiaalkomisjoni ettepanekul vallavalitsuse otsusega. Näiteks puuetega isikute toetused § 15-19: isikliku abistaja-, tugiisiku-, päevakeskuseteenuse- ning transpordi ja viipekeele tõlketeenusetoetus.

Korrast on välja jäetud maamaksutoetus kuna riik on kehtestanud maamaksuvabastuse kodualuse maamaksu osas. Ka on välja jäetud küttetoetus mis on osa eluasemekuludest ning mida saab kompenseerida toimetuleku tagamise toetusega.

Samuti on täpsustatud ning kirjeldatud sissetulekust sõltuvate toetuste andmise põhimõtted. Toetuse andmise otsustamisel arvestatakse:  valla poolt seni antud abi ja selle sihipärast kasutamist; toetuse taotleja ja tema pereliikmete üldist materiaalset ja varalist olukorda, tervislikku seisundit, ülalpeetavate arvu;  muid teadaolevaid asjaolusid. Loetletud on ka toetuse taotlusele lisatavad dokumendid mis on:  taotleja ja tema perekonnaliikmete kolme viimase kuu sissetulekuid tõendavad dokumendid ja/või olemasolevate pangakontode väljavõtted laekunud tulude osas, vara kasutamise lepingud ning muud otsustamiseks vajalikud lisaandmed;  andmed taotleja ja tema perekonnaliikmete omandis olevate kinnistute, sõidukite, väärtpaberite ja muu vallasvara (edaspidi vara) kohta;  hüvitamisele kuuluvate kulude suurust tõendavad dokumendid;  vajadusel muud täiendavad dokumendid.

Struktuuriliselt on kord üles ehitatud praktilises ja arusaadavas vormis mis lihtsustab toetuste tingimustes orienteerumist:  1 ptk. Üldsätted (reguleerimisala, mõisted, toetusele õigustatud isik, toetuse määrad), 2 ptk. Toetuse taotlemine ( taotlemine, määramine, maksmine), 3 ptk. Pere sissetulekust mittesõltuvad toetused (toetuste loetelu, toetuste tingimused loetletud toetuste kaupa), 4 ptk. Pere sissetulekust sõltuvad toetused (toetuste loetelu, toetuse andmise põhimõtted, lisatavad dokumendid, toetuste tingimused loetletud toetuste kaupa), 5 ptk. Erijuhud, 6 ptk. Arvestus ja kontroll, 7 ptk. Rakendussätted.

Endiselt on olemas järgmised toetused:

Perekonna sissetulekust mittesõltuvad toetused

Sünnitoetuse suurus on 256 eurot. Toetus makstakse kahes osas: 25% (64 eurot) pärast lapse sündi ja 75% (192 eurot) pärast lapse aastaseks saamist. Sünnitoetust makstakse lapse sünnihetkel kehtinud toetuse määras.

I klassi mineva lapse toetus on 64 eurot.

Suurperetoetus on 128 eurot (4- ja enama lapsega perele).

Eakate tähtpäevatoetus on 20 eurot ja makstakse 70, 75, 80, 85, 90-aastastele ja vanematele inimestele ja kuld- või briljantpulmapäevaks.

Tšernobõli AEJ avariid likvideerinute toetus on 128 eurot.

Matusetoetuse suurus on 64 eurot.

Lapsehoiutoetus on kuni 128 eurot kuus.

Puudega isiku hooldajatoetus on 16-26 eurot kuus.

Uutena kirjeldatud : puudega isiku transporditoetus (võib taotleda sügava või raske liikumis-, nägemis-, vaimu või liitpuudega isik transpordiks väljaspool Viimsi valda asuvasse kooli- ja päevakeskusesse või muudel vajalikel juhtudel, toetuse määratakse rahalise toetusena Vallavalitsuse poolt kehtestatud määras või transporditeenusena eelarveliste vahendite ja tehniliste võimaluste olemasolul ja piires. Vallavalitsus võib kehtestada teenusena saadavale toetusele omaosaluse) .

puudega isiku isikliku abistaja teenuse toetus (antakse sügava või raske liikumis-, nägemis-, vaimu või liitpuudega isikule, kes vajab puudest tulenevalt teenust igapäevaeluga toimetulekuks. Taotlusele tuleb lisada puude raskusastet tõendava dokumendi ja rehabilitatsiooniplaani koopia mis sisaldab teenuse vajadust. Toetuse suuruse, mahu ja andmise tingimused määrab Vallavalitsus Sotsiaalkomisjoni ettepanekul).

puudega isiku tugiisiku teenuse toetus (  antakse sügava või raske vaimu /psüühikahäirega ja kõne-ja keele-või liitpuudega isikule, kes vajab puudest tulenevalt teenust igapäevaeluga toimetulekuks. Taotlusele tuleb lisada puude raskusastet tõendava dokumendi ja rehabilitatsiooniplaani koopia mis sisaldab teenuse vajadust.  Toetuse suuruse, mahu ja tingimused määrab Vallavalitsus Sotsiaalkomisjoni ettepanekul).

puudega isiku päevakeskuse teenuse toetus (  antakse puudega isiku päevakeskuse teenuse kulu osaliseks või täielikuks hüvitamiseks)

viipekeele tõlketeenuse toetus ( makstakse kurtidele viipekeele tõlketeenuse eest tasumiseks Vallavalitsuse poolt kehtestatud määras mis on 2014 aastal kuni 100 € aastas)

Perekonna sissetulekust sõltuvad toetused

Taotleda võivad Viimsi valla vähekindlustatud isikud/pered, kelle sissetulek jääb alla kehtestatud piirmäära. Piirmäär pere esimese liikme kohta on kolmekordne riiklik toimetulekupiir ( 270 eurot) ja 202,50 eurot iga järgmise pereliikme kohta.

Ravimitoetus. Taotleda saab kuni 4 korda aastas Toetust võidakse määrata ühele isikule maksimaalselt kehtiva toetuse määra (128 eurot) ulatuses aastas, kuid mitte rohkem kui 50 % tehtud kulutustest.

Toimetuleku tagamise toetus. Makstakse tõendatud vajaduse puhul kuni kehtestatud toetuse määrani - eluasemekulude ja esmatarbevahendite eest tasumiseks; spordi- ja lastelaagrite osalustasu osaliseks kompenseerimiseks; pereteenuste osaliseks või täielikuks kompenseerimiseks (lastekaitsespetsialisti poolt selgitatud vajadusel);  muudel ettenägematutel asjaoludel; valla elanikule erakorralise olukorra nagu tulekahju ja loodusõnnetuse tagajärgede likvideerimiseks.

Lasteaias või koolis toiduraha ja lasteaia kohatasu toetus. Tingimusel , et lapse mõlemad vanemad on Viimsi valla elanikud (toetuse määr kuus: toiduraha 64 eurot, kohatasu 58 eurot).

Hooldekodus hooldustasu maksmise toetus. Võib taotleda vanur, kellel puuduvad ülapidamisekohustusega isikud või nad ei ole võimelised ülalpidamiskohustust täitama. Toetuse suuruse määrab Viimsi Vallavalitsus sotsiaalkomisjoni ettepanekul.

Uue redaktsiooniga on võimalik tutvuda Riigi Teatajas.

Sotsiaal-ja tervishoiuameti juhataja
Reet Aljas

Muudatused sotsiaalkindlustuse vallas 2014.a

10.01.2014

Sotsiaalkindlustusameti INFO
(Pressiteade 30.detsembril 2013)

Muudatused sotsiaalkindlustuse vallas alates 1. jaanuarist 2014.

Suurenevad vanemahüvitise arvutamise alusandmed. 2014. aastal lähtutakse järgmistest suurustest:

1.  Vanemahüvitise määr on 320 eurot kuus.

Hüvitise määra suurust vanemahüvitist makstakse vanemale, kellel eelmisel kalendriaastal puudus sotsiaalmaksuga maksustatav tulu (nt mittetöötanud õppurid);

2.  Töötasu alammäär on 355 eurot kuus.

Töötasu alammäära suurust vanemahüvitist makstakse vanemale, kelle eelmise aasta keskmine ühe kuu tulu oli alampalgaga võrdne või sellest väiksem;

3.  Vanemahüvitise ülempiir on 2378,25 eurot kuus (s.o üle-eelmise aasta keskmise kuutulu kolmekordne suurus).

Maksimumhüvitist makstakse vanemale, kelle eelmise aasta keskmine ühe kuu tulu oli märgitud summaga võrdne või sellest suurem.

Jõustub vanemahüvitise seaduse muudatus, mis reguleerib vanemahüvitise suurust, kui hüvitise saaja saab samaaegselt töist tulu. Kui hüvitise saaja töine tulu samal kalendrikuul on suurem kui hüvitise määr, vähendatakse hüvitist. Uus hüvitise vähendamise valem on lihtsam, läbipaistvam ja lapsevanemale soodsam. Kasutatakse valemit: hüvitis – (tulu – hüvitise määr)/2.

Seejuures säilitatakse alati vähemalt pool isikule määratud hüvitisest. Samuti ei vähendata seda alla hüvitise määra suuruse summa. 

Hüvitist makstakse täiel määral, kui hüvitise saaja töine tulu samal kalendrikuul on kuni hüvitise määra suurune summa, s.o 320 eurot kuus.

  •  Lapsepuhkuse päevatasu suurus on ühele tööpäevale vastav tasu töötasu alammäärast – 2014. aastal on see 16,97 eurot. Töötasu alammäär 2014. aastal on 355 eurot.

Lapsepuhkust antakse emale või isale tema soovil igal kalendriaastal:

  • 3 tööpäeva, kui tal on üks või kaks alla 14aastast last;
  • 6 tööpäeva, kui tal on kolm või enam alla 14aastast last või vähemalt üks alla 3aastane laps.

 

  • Pensionide täiendav maksuvaba tulu suureneb 216 euro võrra aasta kohta ehk 18 euro võrra kuus, mis tähendab, et pensionidele tehtav täiendav maksuvaba tulu määr on 2520 eurot aastas ehk 210 eurot kuus.
    Seega koos üldise maksuvaba tuluga on pensionäridel õigus saada alates 2014. aastast tulumaksuvaba tulu 354 eurot kuus (4248 eurot aastas). See osa pensionist, mis ületab 354 eurot, maksustatakse tulumaksuga

Sotsiaalkindlustusamet

 

Teadmiseks Riikliku toimetulekutoetuse taotlejatele

10.01.2014

TOIMETULEKUPIIRI TÕUS

Vastavalt 2014. aasta riigieelarve seadusele on toimetulekupiir 2014. aastal üksi elavale isikule või perekonna esimesele liikmele 90 eurot kuus. Iga järgneva perekonnaliikme toimetulekupiir tõuseb 72 euroni kuus.

Alates 2014 aastast tõusis VAJADUSPÕHISE PERETOETUSE SISSETULEKUPIIR.

Vastavalt 2014. aasta riigieelarve seadusele on 2014. aastal vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiir perekonna esimesele liikmele 299 eurot, igale järgnevale vähemalt 14- aastasele perekonnaliikmele 149,5 eurot ning igale järgnevale alla 14-aastasele perekonnaliikmele 89,7 eurot.

Vajaduspõhise peretoetuse suurus ei muutu, olles jätkuvalt 9,59 eurot kuus peredele, kus kasvab üks laps, ning 19,18 eurot kuus peredele, kus kasvab vähemalt 2 last. Küll aga võimaldab vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiiri tõus veidi laiendada perede ringi, kellel on õigus vajaduspõhist peretoetust saada.

Vajaduspõhine peretoetus

17.07.2013

Alates 01.06.2013 on lastega perekondadel, kelle netosissetulek taotlemisele eelneval kolmel kuul on alla vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiiri, õigus saada vajaduspõhist peretoetust taotlemisele järgneval kolmel kuul.

2013. a on esimese täiskasvanud pereliikme sissetulekupiiriks 280 eurot, iga järgneva 14-a kuni täisealise pereliikme piir on sellest 50% ehk 140 eurot ja alla 14-aastase pereliikme piir on sellest 30% ehk 84 eurot.

Kui perekonna sissetulek on alla eeltoodud piiri, makstakse ühe lapsega perekonnale 9,59 eurot kuus ning kahe ja enama lapsega perele 19,18 eurot kuus.

Avaldus toetuse saamiseks tuleb esitada hiljemalt kuu viimaseks kuupäevaks Viimsi Vallavalitsuse sotsiaalametile. Avalduses märgitakse ära perekonnaliikmete nimed ja nende isikukoodid ning lisatakse dokumendid, mis tõendavad perekonnaliikmete avalduse esitamisele eelnenud kolmel kuul saadud netosissetulekut ja makstud elatise suurust.

Toetus makstakse välja taotlemisele järgneval kolmel kuul hiljemalt 20. kuupäevaks.

Täpsemalt vajaduspõhise peretoetuse kohta saab lugeda Sotsiaalministeeriumi kodulehelt - Vajaduspõhine peretoetus.

Vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiiri kalkulaator

Küsitluse tulemused valla eakate olukorrast

15.02.2013

Viimsi valla eakate olukorrast ülevaate saamiseks viidi läbi ankeetküsitus, keskenduti eakatele osutatavate teenuste ja nendega rahulolule Viimsi vallas. Küsitlus toimus eakatega kohtumistel detsembri teisel ja kolmandal nädalal 2012.
Vaata küsitluse tulemusi (pdf)

Küsitluse tulemused valla lastega perede olukorrast

15.02.2013

Viimsi valla lastega perede olukorrast ülevaate saamiseks viidi läbi veebipõhine ankeetküsitlus, milles keskenduti teabe kogumisele lastega peredele osutatavate teenuste ja nendega rahulolu kohta. Ankeedis esitati 13 küsimust vastuste kinniste variantidega, millest vastaja valis endale sobivaimad. Igal vastajal oli võimalus küsimustele antud vastuseid põhjendada ja esitada oma ettepanekuid. Küsitlus toimus ajahemikus 22. detsember 2012 kuni 14. jaanuar 2013.
Vaata küsitluse tulemusi (pdf)