Facebook
RSS
Print

Muudatused sotsiaalkindlustuse vallas 2014.a

10.01.2014

Sotsiaalkindlustusameti INFO
(Pressiteade 30.detsembril 2013)

Muudatused sotsiaalkindlustuse vallas alates 1. jaanuarist 2014.

Suurenevad vanemahüvitise arvutamise alusandmed. 2014. aastal lähtutakse järgmistest suurustest:

1.  Vanemahüvitise määr on 320 eurot kuus.

Hüvitise määra suurust vanemahüvitist makstakse vanemale, kellel eelmisel kalendriaastal puudus sotsiaalmaksuga maksustatav tulu (nt mittetöötanud õppurid);

2.  Töötasu alammäär on 355 eurot kuus.

Töötasu alammäära suurust vanemahüvitist makstakse vanemale, kelle eelmise aasta keskmine ühe kuu tulu oli alampalgaga võrdne või sellest väiksem;

3.  Vanemahüvitise ülempiir on 2378,25 eurot kuus (s.o üle-eelmise aasta keskmise kuutulu kolmekordne suurus).

Maksimumhüvitist makstakse vanemale, kelle eelmise aasta keskmine ühe kuu tulu oli märgitud summaga võrdne või sellest suurem.

Jõustub vanemahüvitise seaduse muudatus, mis reguleerib vanemahüvitise suurust, kui hüvitise saaja saab samaaegselt töist tulu. Kui hüvitise saaja töine tulu samal kalendrikuul on suurem kui hüvitise määr, vähendatakse hüvitist. Uus hüvitise vähendamise valem on lihtsam, läbipaistvam ja lapsevanemale soodsam. Kasutatakse valemit: hüvitis – (tulu – hüvitise määr)/2.

Seejuures säilitatakse alati vähemalt pool isikule määratud hüvitisest. Samuti ei vähendata seda alla hüvitise määra suuruse summa. 

Hüvitist makstakse täiel määral, kui hüvitise saaja töine tulu samal kalendrikuul on kuni hüvitise määra suurune summa, s.o 320 eurot kuus.

  •  Lapsepuhkuse päevatasu suurus on ühele tööpäevale vastav tasu töötasu alammäärast – 2014. aastal on see 16,97 eurot. Töötasu alammäär 2014. aastal on 355 eurot.

Lapsepuhkust antakse emale või isale tema soovil igal kalendriaastal:

  • 3 tööpäeva, kui tal on üks või kaks alla 14aastast last;
  • 6 tööpäeva, kui tal on kolm või enam alla 14aastast last või vähemalt üks alla 3aastane laps.

 

  • Pensionide täiendav maksuvaba tulu suureneb 216 euro võrra aasta kohta ehk 18 euro võrra kuus, mis tähendab, et pensionidele tehtav täiendav maksuvaba tulu määr on 2520 eurot aastas ehk 210 eurot kuus.
    Seega koos üldise maksuvaba tuluga on pensionäridel õigus saada alates 2014. aastast tulumaksuvaba tulu 354 eurot kuus (4248 eurot aastas). See osa pensionist, mis ületab 354 eurot, maksustatakse tulumaksuga

Sotsiaalkindlustusamet

 

Teadmiseks Riikliku toimetulekutoetuse taotlejatele

10.01.2014

TOIMETULEKUPIIRI TÕUS

Vastavalt 2014. aasta riigieelarve seadusele on toimetulekupiir 2014. aastal üksi elavale isikule või perekonna esimesele liikmele 90 eurot kuus. Iga järgneva perekonnaliikme toimetulekupiir tõuseb 72 euroni kuus.

Alates 2014 aastast tõusis VAJADUSPÕHISE PERETOETUSE SISSETULEKUPIIR.

Vastavalt 2014. aasta riigieelarve seadusele on 2014. aastal vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiir perekonna esimesele liikmele 299 eurot, igale järgnevale vähemalt 14- aastasele perekonnaliikmele 149,5 eurot ning igale järgnevale alla 14-aastasele perekonnaliikmele 89,7 eurot.

Vajaduspõhise peretoetuse suurus ei muutu, olles jätkuvalt 9,59 eurot kuus peredele, kus kasvab üks laps, ning 19,18 eurot kuus peredele, kus kasvab vähemalt 2 last. Küll aga võimaldab vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiiri tõus veidi laiendada perede ringi, kellel on õigus vajaduspõhist peretoetust saada.

Vajaduspõhine peretoetus

17.07.2013

Alates 01.06.2013 on lastega perekondadel, kelle netosissetulek taotlemisele eelneval kolmel kuul on alla vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiiri, õigus saada vajaduspõhist peretoetust taotlemisele järgneval kolmel kuul.

2013. a on esimese täiskasvanud pereliikme sissetulekupiiriks 280 eurot, iga järgneva 14-a kuni täisealise pereliikme piir on sellest 50% ehk 140 eurot ja alla 14-aastase pereliikme piir on sellest 30% ehk 84 eurot.

Kui perekonna sissetulek on alla eeltoodud piiri, makstakse ühe lapsega perekonnale 9,59 eurot kuus ning kahe ja enama lapsega perele 19,18 eurot kuus.

Avaldus toetuse saamiseks tuleb esitada hiljemalt kuu viimaseks kuupäevaks Viimsi Vallavalitsuse sotsiaalametile. Avalduses märgitakse ära perekonnaliikmete nimed ja nende isikukoodid ning lisatakse dokumendid, mis tõendavad perekonnaliikmete avalduse esitamisele eelnenud kolmel kuul saadud netosissetulekut ja makstud elatise suurust.

Toetus makstakse välja taotlemisele järgneval kolmel kuul hiljemalt 20. kuupäevaks.

Täpsemalt vajaduspõhise peretoetuse kohta saab lugeda Sotsiaalministeeriumi kodulehelt - Vajaduspõhine peretoetus.

Vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiiri kalkulaator

Küsitluse tulemused valla eakate olukorrast

15.02.2013

Viimsi valla eakate olukorrast ülevaate saamiseks viidi läbi ankeetküsitus, keskenduti eakatele osutatavate teenuste ja nendega rahulolule Viimsi vallas. Küsitlus toimus eakatega kohtumistel detsembri teisel ja kolmandal nädalal 2012.
Vaata küsitluse tulemusi (pdf)

Küsitluse tulemused valla lastega perede olukorrast

15.02.2013

Viimsi valla lastega perede olukorrast ülevaate saamiseks viidi läbi veebipõhine ankeetküsitlus, milles keskenduti teabe kogumisele lastega peredele osutatavate teenuste ja nendega rahulolu kohta. Ankeedis esitati 13 küsimust vastuste kinniste variantidega, millest vastaja valis endale sobivaimad. Igal vastajal oli võimalus küsimustele antud vastuseid põhjendada ja esitada oma ettepanekuid. Küsitlus toimus ajahemikus 22. detsember 2012 kuni 14. jaanuar 2013.
Vaata küsitluse tulemusi (pdf)

Euroopa Liidu toiduabi vähekindlustatud isikutele

01.04.2013

Viimsi Vallavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuamet jagab Viimsi valla vähekindlustatud isikutele Euroopa Liidu poolt eraldatud toiduabi (makaronid, neljaviljahelbed, jahu ja toiduõli).

Toiduabi jagatakse vastuvõtuaegadel esmaspäeviti kell 14-17.30 ja neljapäeviti 9.00-12.00 ja 14.00-17.00.

Lisainformatsioon telefonil 602 8825.

Valla sünnitoetuse maksmise kord

06.03.2014

Viimsi valla sünnitoetuse saamiseks peavad lapse mõlemad vanemad olema rahvastikuregistri andmetel Viimsi valla elanikud enne lapse sündi ning vähemalt üks lapse vanematest rahvastikuregistri andmetel valla elanik vähemalt üks aasta enne lapse sündi. Erandjuhud lahendab Sotsiaalkomisjon.

Sünnitoetusi makstakse välja kahes osas: 25% kehtivast piirmäärast (64 €) lapse sünnijärgselt ja 75% (192 €) lapse aastaseks saamisel, tingimusel, et laps ja lapse vanemad on katkematult olnud Viimsi valla elanikud. Sünnitoetuse teise osa saamiseks tuleb lapse vanemal lapse aastaseks saamisel sotsiaal- ja tervishoiuametile teha uus avaldus. Avaldusi võetakse vastu kolme kuu jooksul alates lapse sünnikuust.
Alus: Viimsi valla eelarveliste sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord

Sünnitoetuse avaldus

Sünnitoetuse II osa avaldus

Täpsem info valla sünnitoetuse maksmise kohta vallavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuameti telefonil 602 8824 või 602 8825

http://www.sportinfo.ee/sportevent/task/detail/id/1371/ 

E T K N R L P
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
kogu kuu täna