Facebook
RSS
Print

Algatatud detailplaneeringud 2018

20.03.2018

 Veebruar 2018

1. 13.02.2018 korraldus nr 67 „Haabneeme alevikus Heki tee, Kaluri tee, Randvere tee ja Heldri tee vahelise maa-ala detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine“.

Planeeritava ala suurus on ligikaudu 1,2 ha ja see paikneb Haabneeme alevikus, hõlmates Heki tee ja Kaluri tee, Randvere tee ning Heldri tee jalg- ja jalgrattatee vahelist elamukvartalit (sh Kesk tee 1 kinnistu). 

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on aleviku elamukvartali teenindamiseks vajalike kommunikatsioonide ning piirkonna turvalisuse ja teedevõrgu liiklusohutuse tagamiseks tänavavalgustuse servituudi alade määramine.

2. 27.02.2018 korraldus nr 92 „Haabneeme alevikus, kinnistute Paadi tee 5 ja Paadi tee 7 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine“.

Planeeritava ala suurus on 2 895 m2 ja see paikneb Haabneeme alevikus, hõlmates ärimaa sihtotstarbega Paadi tee 5 (89001:001:0718) ja Paadi tee 7 (89001:001:0721) kinnistud. Juurdepääs kinnistutele on olemas Paadi teelt.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on krundipiiride muutmine, väikeettevõtluse hoone maa sihtotstarbe (ÄV) määramine ärihoone rajamiseks ja liiklusmaa (LT) sihtotstarbe määramine parkla rajamiseks.

3. 27.02.2018 korraldus nr 121 „Lubja külas, kinnistute Paevälja tee 2 ja Paevälja tee 4 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine“.

Planeeritava ala suurus on 4 997 m2 ja see paikneb Lubja külas, klindipealsel alal, hõlmates elamumaa sihtotstarbega Paevälja tee 2 (89001:010:3653) ja Paevälja tee 4 (89001:010:3655) kinnistud. Planeeringualal puuduvad olemasolevad hooned ja kõrghaljastus. Planeeringuala piirneb Lubja maastikukaitsealaga ning hoonestamata elamumaadega. Juurdepääs kinnistule on olemas Paelille teelt.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kahe olemasoleva ridaelamukrundi jagamine kolmeks üksikelamu maa (EP) sihtotstarbega krundiks ning moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse määramine ühe üksikelamu ja ühe abihoone püstitamiseks. Krundi asukohast lähtuvalt määratakse hoonete arhitektuurilised ja kujunduslikud ning ehituslikud tingimused, mis ümbritseva keskkonnaga sobitudes kujundavad naaberkinnistustega ruumilise terviklahenduse. Samuti määratakse hoonestusalad, tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad, liikluskorralduse põhimõtted ning haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted.


Arhiiv

Talvine teehooldus

Küsimused ja ettepanekud Viimsi valla teede talihoolde teemal on oodatud tel: 5301 5855 (24h), e-post: viimsivald at trev2 dot ee. Teed hoiab korras AS TREV-2 Grupp.

 Sündmused Viimsis


       Haabneeme LED projekt